Vol 7 2010 Vol 7 2010

Volume 7 / 2010
SPECIAL EDITION

Coordinating editor PhD Mariana COJOC


TIME FOR CONTROVERSIAL HISTORIES: 1878-2008 – 130 YEARS SINCE THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND ROMANIA


CONTENTS


 contents anale 2010.pdf

ÎN LOC DE PREFAŢĂSAUTIMP PENTRU ISTORII CONTROVERSATE ŞI NU NUMAI
Mariana COJOC
 2010preface.01.pdf


CUVÂNTUL DE DESCHIDERE LA CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ SUSŢINUTĂ LA UNIVERSITATEA „OVIDIUS" DE EXCELENŢA SA Viktor Nikolaevici DEMIN, CONSULUL GENERAL AL FEDERAŢIEI RUSE LA CONSTANTA
Excelenţa Sa Victor Nikolaevici DEMIN
ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯНА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИВ УНИВЕРСИТЕТЕ «ОВИДИУС»ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА РОССИИ В КОНСТАНЦЕВ.Н.ДЕМИНА
Генерального Консула России в Констанце В.Н.ДЕМИНА
 2010foreword.02.pdf


DIN ÎNCEPUTURI...


FAPTE DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA ŢARULUI PETRU I
Natalia VÎLCOVAN

Rezumat: De peste 300 de ani, atât personalitatea eminentă a ţarului Petru I, cât şi activitatea sa, au ridicat o serie de întrebări la care istorici, politicieni şi oameni de cultură, nu au găsit încă răspunsuri. Persoana ţarului a fost copleşitoare atât la propriu, cât şi la figurat (înălţime 2,04 m, îmbrăcăminte şi încălţăminte numai la comandă). Totodată, tranziţia Rusiei patriarhale pe drumul dezvoltării capitaliste a fost într-adevăr pregătită prin acţiunile cu un impact profund, proiectate şi dirijate de către Petru I.

Abstract: For over 300 years, both the eminent activity of Czar Peter I but also his personality have lead to a series of question which then historians, politicians and scholars have not yet found answers to. The Czar's personality is literally and symbolically overwhelming (having a height of 2,04 m and wearing only specially ordered clothes). In the same time, the transition of patriarchal Russia on the way of capitalist development has been indeed prepared by Peter I's planned actions, which had a very profound impact in all the sectors of the society.

Keywords: Peter I, Reform, Early Modern History, Patriarchal society.

RUSIA ŞI PROCESUL DE CONSTITUIRE A INDEPENDENŢEI ROMÂNIEI
V.G. BURKOV

Rezumat: Istoria consolidării şi a devoltării statului român independent este indisolubil legată de istoria Rusiei şi reprezintă o pagină din istoria diplomatică a Europei secolului al XIX-lea. Acordul de pace de la Paris din anul 1856 prin care s-a încheiat conflictul
Crimeei dintre anii 1853-1856, prevedea printre alte teme, organizarea în Modova şi Valahia (pe baza reprezentării boiereşti) a întâlnirilor consultative plenipotenţiare (divan) care trebuiau să exprime dorinţele pricipatelor în vederea viitoarei construcţii statale. Tot la Paris s-a decis convocarea unei conferinţe speciale pentru determinarea finală a situaţiei şi a drepturilor cnezatelor din zona dunăreană. Aceasta aducea în atenţia vieţii politice a Moldovei şi Valahiei, problema unirii lor şi obţinerea independenţei.

РОССИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РУМЫННИИ
B.Г.БУРКОВ

Pезюме: История становления и развития независимого румынского государства неразрывно связана с историей России и является важной страницей в дипломатической истории Европы 19 века. Парижскиё мирный договор 1856 г. завершывшый военные действия в ходе Крымской войны 1853-1856 гг., среди прочех вопросов предусматривал созыв в Молдавии и Валахии (на основе сословного представительства) чрезвычайных совещательных собраний (диванов) которое должны были выразить пожелания княжеств по поводу их будушево государственого устройства1. Там же в Париже было решено для окончательного определения положения и прав Дунайских княжеств созвать специальную конференцию.

Keywords: Romanian independence, 1877-1878 Russo-Romanian-Ottoman War, Treaty of Berlin

RELAŢIILE ROMÂNO-RUSE ÎN CONTEXTUL CUCERIRII INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI
Enache TUŞA

Rezumat: Aria tematică a acestei comunicări este reprezentată de relaţiile dintre România şi Rusia. Mai exact, expunerea se referă la relaţiile dintre cele două state în perioada 1876-1878. Evenimentul central al acelor ani a fost conflictul rusoturc, cunoscut în istoriografia românească ca Războiul de Independenţă, conflict ce a reprezentat punctul culminat al fierberii din Balcanii acelor ani şi care a dus la modificări majore ale hărţii regiunii.

РУМЫНО- РУССКИИ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЗЯВОЕВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РУМЫНИИ
Енаке ТУША

Pезюме: Тема данного реферата- показывать отношения между Румынией и Россией. Точнее об отнощениях в период 1876-1878 год. Центральным событием тех лет был русско-турецкий конфликт, известный в истории Румынии как „Война за независимрсть", конфликт, который представлял собой кульминационный период кипения страстей на Балканах в те годы и, который привел к большим измениниям на карте региона.

Keywords: Romanian independence, Russo-Romanian-Ottorman War, Treaty of Berlin, Dobruja, Diplomacy.

România şi Rusia – din avatarurile unei vecinătăţi, 1878-1880
Daniela BUŞĂ

Rezumat:
După ce contribuise decisiv la înfrângerea revoluţiilor română şi maghiară de la 1848, Rusia întărise europenilor percepţia asupra sa de inamic al libertăţii, al democraţiei, al spiritului novator, de "jandarm" al Europei, cum o numeau contemporanii, datorită manierii în care se implicase şi manevrelor în direcţia perpetuării prezenţei în principate. Treptat, ea renunţase să-şi mai disimuleze intenţiile, ambiţioasele ei planuri privind aria sud-est europeană constituind un real şi presant motiv de îngrijorare pentru europeni. Declanşat de puterile occidentale tocmai pentru a evita dezintegrarea Porţii, războiul Crimeii avea să aducă Rusiei o diminuare a prestigiului şi poziţiei în zonă. Instituirea libertăţii depline a comerţului şi navigaţiei la gurile Dunării şi pe Marea Neagră, ca şi stabilirea garanţiei colective asupra Principatelor române constituie un semnalul clar transmis de puterile europene privind voinţa lor de a recupera strategic această arie, de a stăvili planurile expansioniste ale Rusiei

РУМЫНИЯ И РОССИЯ - МЕТАМОРФОЗЫ СОСЕДСТВА 1878 - 1880 г.
Даниела БУША

Pезюме: После своего решающего участия а поражении революций 1848 года в Румынии и Венгрии, Россия закрепила за собой мнение европейцев, как врага свободы, демократии, нового духа, как „жандарма" Европы. Так называли Россию в Европе из-за ее образа действий и маневров ради постоянного присутствия в княжествах. Постепенно она перестала скрывать свои амбициозные планы на юго-восточный сектор Европы представляя реальную и давящую причину для беспокойства европейцам. Развязанная западными державами с целью избежания распада Оттоманской империи Крымская война должна была ослабить позиции и престиж России. Установление полнейшей свободы торговли и навигации в устье Дуная и на Черном море, как и установление коллективных гарантий Румынским княжествам как раз представляли собой четкий сигнал европейских держав об их желании стратегически получить обратно эти зоны и уберечь их от экспансии России.

Keywords: Russia, Romania, Treaty of Berlin, Diplomacy, International Relations.

„SUB VREMI..."

Percepţii americane despre evoluţia României sub dominaţia Uniunii Sovietice la începutul anilor ‘50
Emanuel PLOPEANU

Rezumat: Statele Unite ale Americii şi România reprezintă, pentru perioada la care facem referire, două sisteme politice total diferite şi, mai mult decât atât, antagonice. Ultima opţiune este rezultatul contextului mai larg, al instalării Războiului Rece şi al divizării lumii pe considerente ideologice, în ultimă instanţă al creării sistemului bipolar, dominat de Statele Unite şi Uniunea Sovietică.

АМЕРИКАНСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ РАЗВИТИЯ РУИМЫНИИ ПОД ДОМИНАЦИЕИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В НАЧАЛЕ 50ЫХ ГОДОВ
Еманил ПЛОПЯНУ

Pезюме: С.Ш.А. и Румыния представляли на тот период две абсолютно разные политические системы и более того они были антогонистичными. Последнее-это результат более широкого контекста, а именно: объявление холодной войны, разделение мира на различные идеологические лагери и, наконец, создание биполярной системы, управляемой США и Советским Союзом.

Keywords: Romania, USA, Cold War, Soviet Union, 50's.

THE WORKING CONDITIONS AT THE DANUBE-BLACK SEA CANAL. BUILDING EFFECTIVES: PRISONERS, WORKINGS AND SOLDIERS
Marian COJOC

Abstract: Strongly related to the way in which the Communist Guvernment's objectives could be achieved there are also great problems regarding the workforces of the Canal, even if, as it was already seen, the empowered bodies of the Romanian State have created and perfected the appropriate legal framework for the pursued goals. There is a relatively clear delimitation of the human effectives involved during the Canal's construction.

Rezumat: Dobrogea a fost prima regiune a ţării care a cunoscut calvarul colectivizării forţate, între anii 1949-1957. Procesul a fost precedat însă de naţionalizare, la nivelul întregii ţării (11 iunie 1948-2 aprilie 1950) când între cele 8.894 de întreprinderi, dintre care 3.560 de interes local, s-au regăsit şi cele 30 din judeţul Constanţa şi 27 din judeţul Tulcea. A fost vorba de o precedare dar şi, în acelaşi timp, încadrare a unor acte ce au ţinut de pregătirea colectivizării sau lichidării ultimilor proprietăţii considerate, în propaganda oficială, moşiereşti.

Keywords: Danube-Black Sea Canal, Communist Regime, Forced Work Camps.

PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNE LA APLICAŢIILE MILITARE DESFĂŞURATE SUB EGIDA ORGANIZAŢIEI TRATATULUI DE LA VARŞOVIA (1969-1978)
Petre OPRIŞ

Rezumat: În noaptea de 20 spre 21 august 1968, mari unităţi militare din cinci state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (U.R.S.S., R.P. Polonă, R.D.G., R.P. Ungară şi R.P. Bulgaria) au invadat Cehoslovacia pentru a pune capăt acţiunilor de liberalizare promovate de la începutul anului 1968 de către o parte din liderii comunişti cehoslovaci, acţiuni cunoscute şi sub titlul de
„Primăvara de la Praga". Deciziile adoptate la 11 septembrie 1968, în şedinţa Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., au generat în mod inevitabil probleme în relaţiile militare româno-sovietice.

УЧАСТИЕ РУМЫНСКОЙ АРМИИ В ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ, РАЗВЕРНУТЫХ ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА (1969-1978)
Петре ОПРИШ

Pезюме: В ночь с 20 на 21 августа 1968 года крупные военные части организации Варшавского договора (СССР, Польская Народная Республика, Д.Р. Германия, Н.Р. Венгрия и Н.Р. Болгария) вторглись в Чехословакию, чтобы прекратить выступления за освобождение, начавшееся в 1968 году некоторыми коммунистическими лидерами Чехословакии, выступления, известные как «Пражская весна».

Keywords: Prague Spring, Warsaw Pact intervention, Ceausescu Regime.

ÎNCERCĂRI PENTRU ÎNŢELEGEREA UNUI SPAŢIU NEÎMPĂRŢIT LA DOI...


LA MARGINI ŞI SFÂRŞIT DE IMPERIU: TRATATUL ROMÂNO-SOVIETIC DIN 5 APRILIE 1991 ŞI CONSECINŢELE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Florin ANGHEL

Rezumat: Tratatul de colaborare, bună vecinătate şi amiciţie între România şi U.R.S.S., semnat la Moscova, la 5 aprilie 1991, de către preşedinţii Ion Iliescu şi Mihail Gorbaciov, înlocuia vechiul tratat, încheiat în 1970 şi valabil până în 1995. Conform noului document, România şi U.R.S.S. se considerau, în relaţiile lor reciproce, precum şi în ansamblul comunităţii internaţionale, în orice situaţie, drept state prietene (art.1). Erau reafirmate inviolabilitatea frontierelor şi integritatea teritorială (art.3), semnatarele obligându-se să nu participe la nicio alianţă îndreptată una împotriva celeilalte, să nu permită ca teritoriul lor să fie folosit de către un stat terţ în scopul comiterii unei agresiuni împotriva celeilalte părţi, să nu pună la dispoziţia unei terţe ţări căile şi mijloacele de comunicaţie şi să nu sprijine în niciun fel un asemenea stat care ar fi intrat într-un conflict armat cu cealalată parte contractantă (art. 4). În plus, potrivit articolului 20, cele două părţi se obligau să stimuleze, prin toate mijloacele, în conformitate cu legislaţia internă a fiecărei ţări, participarea la realizarea Tratatului republicilor U.R.S.S., a regiunilor şi a altor structuri administrative din ambele ţări, a instituţiilor şi organizaţiilor lor.

НА ГРАНИ КОНЦА ИМПЕРИИ: РУИЫНО - СОВЕТСКИЙ ДОГОВОР ОТ 5 - ОГО АПРЕЛЯ 1991 ГОДА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Флорин АНГЕЛ

Pезюме: Договор о сотрудничестве, добрасоседстве и дружбе между Румынией и Советским Союзом, подписанный в Москве 5-ого апреля 1991 года президентами Ионом Илиеску и Михаилом Горбачевым, заменил старый договор, заключенный в 1970 году и действующий до 1995 года. Согласно новому документу Румыния и СССР считали себя связанными взаимными отношениями, а также дружбой в рамках международныхсвязей в любых ситуациях. Были подтверждены неприкосновенность границ и целостность территорий, а также обязательства подписавшихся не участвовать ни в каком объединении, направленных один против другого, не допускать использования своих территорий третьими государствами в целях агрессии с противоположной стороны, не оснащать третьи государства средствами сообщения и не поддерживать никоим образом те государства, которые входят в вооруженный конфликт с противоположной стороны. Плюс, согласно 20 статье обе стороны обязуются согласно законам каждой страны, стимулировать всеми средствами участие в осуществлении Договора республик СССР, областей и других административных структур, учреждений и организаций обеих сторон.

Keywords: Romanian-Soviet Diplomacy, Treaty of 1991, Republic of Moldova, international status.

SECURITATEA ENERGETICĂ A MĂRII NEGRE. UN CONCEPT ŞI UN DISCURS POLITIC FĂRĂ SUPORT ÎN PRACTICA RELAŢIILOR DINTRE ACTORII SPAŢIULUI PONTIC?
Constantin HLIHOR

Rezumat: Problema securităţii a generat în ultimii ani, fără îndoială, una dintre marile dezbateri ale lumii contemporane. Asupra ei s-au aplecat deopotrivă oamenii politici, experţii şi analiştii politici şi, nu în ultimul rând, profesori şi cercetători din mediul universitar şi al cercetării ştiinţifice din domeniul relaţiilor internaţionale, polemologiei şi a irenologiei. Firesc, a apărut o bogată şi impresionantă literatură de specialitate. Rezultatul este paradoxal din cel puţin două perspective. În primul rând, societatea nu a devenit mai sigură şi mai securizată. În al doilea rând, atunci când conceptul/noţiunea de securitate se utilizează pentru a desemna sau a descrie situaţii şi procese din politica internaţională, observăm că acestea nu capătă, cum firesc ar fi, mai multă acurateţe în ceea ce priveşte utilizarea lor în documentele oficiale ale statelor şi actorilor non statali implicaţi în gestionarea problemelor păcii şi războiului din lumea contemporană sau în media.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕРНОГО МОРЯ. ПОНЯТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НА ПРАКТИКЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПОНТИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Константин ХЛИХОР

Pезюме: Проблемам безопасности в последние годы, без сомнения, породило самые большие дебаты в современном мире. Над этой проблемой склоняются. как политики. эксперты, политические аналитики, так и преподователи, исследователи из университетов, научные исследователи в области международных отношений, полемологии и т. д.. Безусловно, появилась богатая впечатляющая литература по этой специальности. Результат довольно парадоксален, хотя бы в двух аспектах. Во - первых, общество не стало более безопасным и более обеспеченным безопасностью. Во - вторых, когда понятие безопасности
используется для обозначения или описания обстановки или процессов в международной политике, замечаем, что это не получает как было бы нормально. должной тщательности в употреблении их в официальных документах государств и негосударственных деятелей, которые были вовлечены в управление проблемами мира и войны в современном мире или в масс - медия.

Keywords: Black Sea, Energy security, contemporary, international relations, Gas resources.

RELAŢIILE NATO-RUSIA DUPĂ SFÂRŞITUL RĂZBOIULUI RECE
Marius-George COJOCARU.

Rezumat: Sfârşitul anilor optzeci ai secolului XX a marcat sfârşitul Războiului Rece şi căderea Cortinei de Fier. Evenimentele care au dus la aceste realităţi istorice sau succedat cu repeziciune şi s-au desfăşurat la sfârşitul anului 1989 şi în primele săptămâni ale lui 1990. Progresele pentru reformarea sistemului politic şi economic din statele central şi est-europene aflate în sfera de influenţă sovietică au depăşit toate aşteptările. Rând pe rând, regimurile comuniste europene dispăreau, cu siguranţă, şi datorită impulsului dat de Perestroika fenomenului: schimbările din estul Europei erau în concordanţă cu cele din Uniunea Sovietică şi se consideră chiar că primele au accelerat implozia Uniunii Sovietice.

РОССИЯ-НАТО ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ „ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"
Мариус-Джордж КОЖОКАРУ

Pезюме: Конец восьмидесятых годов двадцатого века ознаменовал окончание „Холодной Войны" и падение „железного занавеса". События, конца 1989 года и первых недель 1990 года, которые привели к этим историческим реалиям, происходили быстро, одно за другим. Прогресс в реформировании политической и экономической систем в станах Центральной и Восточной Европы, в ходивших в советскую сферу влияния, превзошёл все ожидания. Европейские коммунистические режимы исчезли один за другим исчезали и, естественно, одним из факторов, который побуждал к этому, был феномен Перестройки: изменения в Восточной Европе или в соответствии с изменениями в составе Советского Союза и, считается, что первые ускорили распад Советского Союза.

Keywords: Cold War, 1989, NATO, Russian Federation.

CÂT MAI DUREAZĂ TRANZIŢIA? REFORMĂ ELECTORALĂ ŞI CONSOLIDARE DEMOCRATICĂ ÎN RUSIA POSTCOMUNISTĂ
Mihaela MELINTE

Rezumat: La mijlocul anilor '90, analizând particularităţile evoluţiei relaţiilor diplomatice dintre Rusia şi Statele Unite ale Americii după sfârşitul Războiului Rece, Henry Kissinger remarca faptul că „perspectivele democraţiei în Rusia sunt încă incerte şi nici nu este clar faptul că o Rusie chiar democratică va urma politici de natură să conducă la stabilitatea internaţională". Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul că tranziţia de la totalitarism la democraţie, de la o economie centralizată la una de piaţă a fost lentă şi a pus probleme nu numai în Rusia, ci în toate statele care s-au confruntat cu acest proces.

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ПЕРЕХОД?ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ В ПОСЛЕКОММУНИЧЕСКОЙ РОССИИ
Михаела МЕЛИНТЕ

Pезюме: В середине 90 ых годов, анализируя особенности эволюции дипломатических отношений между Россией и США после окончяния Холодной Войны, Генри Киссинджер отмечал факт, что «перспективы демократии в России еще очень неопределённые и совсем неясно что Россия, будь даже демократической будет следовать такой политике, которая приведёт к международной стабильности». Все же, нужно признать факт, что переход от тоталитаризма к демократии, от централизованной экономики к рыночьной, был медленным и поставил проблемы не только перед Россией, но и во всех государствах, которые столкнулись с этим процессам.

Keywords:Transition, Electoral reform, Russian Federation, Boris Yeltsin.

Antinomii româneşti: imaginea lui Putin în România
Daniel CITIRIGĂ

Rezumat: Nu de puţine ori, din încercarea de a evita asimilarea, culturile mici abordează cu adversitate întâlnirea cu cele mari. Pe de altă parte, destul de des, istoria ne-a arătat că o cultură mare se poate confunda cu o putere politică mare, care pentru statele mici devine un potenţial pericol. O asemenea ecuaţie putem regăsi şi în cazul analizei imaginii celuilalt/străinului/vecinului de la Răsărit în mentalul colectiv al românilor. Ruşii nu pot fi disociaţi de relaţiile politice pe care le-a avut ţara lor de la Petru cel Mare până în zilele noastre cu vecinul latin. Desigur, aici rolul istoricilor este unul major, revenindu-le obligaţia de a aminti atât momentele delicate, cum ar fi cedarea Basarabiei din 1812, şi nesfârşitele probleme care s-au abătut asupra acestei provincii în perioada ulterioară, dar şi cele de reuşită comună, exemplul cel mai elocvent fiind Războiul din 1877/1878 împotriva Imperiului Otoman, în urma căruia România îşi câştigă independenţa.

РУМЫНСКИЙ АНТИНОМИИ: ИМИДЖ ПУТИНА В РУМЫНИИ
Даниэл ЧИТИРИГЭ

Pезюме: Не малое количесво раз, в попытке избежать ассимиляции, малые культуры сторонились сторонились встречи с великими. С другой стороны, довольно часто, история показала нам, что большая культура может быть принята за большую политическую силу, которая для малых государств становится потенциальную опасной. Такое уравнение можно найти и в случае анализа изображения другого/чужого/соседа с Востока в коллективном менталитете румын. Русские не могут рассматриваться в отрыве от политических отношений, которые имела их страна от Петра Великого и до наших дней, с соседями-латинами. Конечно, здесь роль историков является главной, вменяя им в обязанность напомнить о таких деликатных моментах, как уступка Бессарабии в 1812 году и бесконечные проблемы, которые валились на эту провинцию в последующие годы, но потаких, как совместные успехи, из которых наиболее показательным примером является война 1877/1878 годов против Оттоманской империи, росле которой Румыния добилась независимости.

Keywords: Imagology, Vladimir Putin, Romanian Media, Political culture.

Constante şi variabile în discursul politic al lui Vladimir Putin
Oana TĂTARU

Rezumat: La 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Rusia, se poate spune că lumea trăieşte o nouă realitate a virtualului şi posibilului, unde aproape totul devine imaterial şi efemer; aproape nimic nu mai garantează stabilitatea instituţiilor şi formelor de exprimare ale autorităţii de odinioară, pentru că schimbarea a devenit ea însăşi esenţa acestui nou tip de
stabilitate. Evoluţia pe care au avut-o ţările din „blocul sovietic" a produs şi o mutaţie substanţială în planul comunicării, de la „limba de lemn" la un tip de exprimare neîngrădit de eventuale bariere sau ideologii, dar care respectă normele impuse de societate şi tabloul istoric corespunzător situaţiei de enunţare.

ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕНЫЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЫСТУПЛЕНИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Оана ТЭТАРУ

Pезюме: Отмечая 130-летие установления дипломатических отношений между Румынией и Россией, можно говорить о том, что мир живёт в новой реальности: виртуального и возможного, где почти все становится нематериальным и эфемерным, почти ничего не может гарантировать стабильность учреждений и форм выражения власти в прошлом, потому что изменения произошли в ней же самой, стали сутью этого нового типа стабильности. Развитие, которое имело место в странах „советского
блока", произвело значительные перестановки и в плане общения: от „деревянного языка" к такому типу выражения, который не ограничен возмажными барьерами или идеологиями, но который соблюдает нормы, установленные в обществе, а также историческую картину, соотвественно излогаемому.

Keywords: Vladimir Putin, Political communication, Mass Media, Political speech.

THE GEOPOLITICS OF RUSSIA IN THE BLACK SEA REGION. A ROMANIAN VIEW
Constantin BUCHET

Abstract: First of all, I would like to speak about the methodology of approaching this subject of research. In my view, I am trying to emphasize the Russian participation into regional mechanisms of cooperation in this area. Conciliating the idealism with the pragmatism, my analysis is focusing on the geopolitical and geoeconomical Russian interests on the Black Sea. The work hypothesis consists of three levels of research: geopolitics and strategy, the landscape security issue - a Russian approach, and finally Russian
and BSEC (Black Sea Economic Cooperation). Russia has an essential role in the dynamic of the region because it represents a center of power which linked the Black Sea area, with Caspian Space and Central Asia and promotes the institutional system of Community of the Independent States (CSI).

Rezumat: În articolul de faţă se pune accent pe participarea Rusiei în mecanismele de cooperare regionale din zona Mării Negre. Conciliind idealismul cu pragmatismul, analiza de faţă se concentrează pe interesele geopolitice şi geoeconomice ale Rusiei la Marea Neagră. Ipoteza de lucru constă în trei niveluri de cercetare: geopolitică şi strategie, problema securităţii terenului geografic - o abordare din perspectiva Rusiei, şi în final Rusia şi BSEC (Cooperarea Economică la Marea Neagră). Rusia deţine un rol esenţial în dinamica regiunii deoarece reprezintă un centru de putere care leagă zona Mării Negre cu spaţiul Caspic şi cu Asia Centrală şi promovează sistemul instituţional al Comunităţii de State Independente (CSI).

Keywords: Russian Federation, Geopolitics, Black Sea, Romania, BSEC.

THE INTERNATIONAL RELATIONS AND THE FOREIGN TRADE OF ROMANIA IN THE EARLY XXIth CENTURY
Mariana COJOC

Abstract: The international trade represents a sensitive dimension of international relations, the commercial crises affecting, as in the domino game, the national states, and according to Amina Lahrèche-Revil, there are two decisive elements for the achievement of effects in such crises: the opening (with reference to the trade reported to the GDP) and the specialization, which is shaped both by the
exchanges with the trade partners and also by the sector dimension. At the same time, there should be noted that the countries with an open economic structure are the first affected by the global trade crises. In this respect, the analysis regarding the management of the global trade crisis during the interwar period in Romania is edifying.

Rezumat: Comerţul internaţional reprezintă o dimensiune sensibilă a relaţiilor internaţionale, criza comercială afectând, la fel ca într-un joc de domino, statele naţionale, iar conform lui Amina Lahreche-Revil, există două elemente decisive pentru a se ajunge la anumite efecte în cazul unor asemenea crize: deschiderea (cu referire la comerţul raportat la PIB) şi specializarea, care este afectată atât de schimburile cu parteneri de schimb cât şi de alte sectoare dimensionale. În acelaşi timp, ar trebui notat faptul că ţările dintr-o structură economică deschisă sunt primele care sunt afectate de o criză economică globală. În această direcţie sunt edificatoare analizele referitoare la managementul crizei comerciale internaţionale în timpul perioadei interbelice din România.

Keywords: Commerce, 20th Century, Romanian Navy, Constanta port.

„ESENŢIALUL ESTE VIAŢA, NUMAI VIAŢA..."


Limbajele sacrului în spiritualitatea ortodoxă rusă: Pavel Florenski
Adriana CÎTEIA

Rezumat: Limbajul ca modalitate de soluţionare a problemelor filosofice prin clarificarea a ceea ce este inteligibil capătă în sistemul filosofic creştin un rol fundamental: acela de a aborda şi clarifica ceea ce nu este inteligibil, ceea ce nu este direct cognoscibil, ceea ce nu poate fi definit decât apofatic. Idealul său este omniefabilitatea. Filosofia creştină nu prezintă lucrurile aşa cum sunt, ci aşa cum ar trebui să fie, sau cum vor fi. Perspectiva eshatologică a determinat o îmbogăţire gradată a limbajului de factură dogmatică, prin apariţia unor termeni valabili doar în afara contextului cronologic convenţional. Limbajul apocaliptic, limbajul Parousiei este destinat unei noi comunităţi, în care graniţa dintre divin şi uman a fost abolită. Dogmatica creştină a impus un standard absolut după care pot fi
validate sau invalidate anumite concepte.

СВЯЩЕННЫЙ ЯЗЫК В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯЩЕННЫЕ ДУХОВНОСТИ: ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ
Адриана КЫТЕЯ

Pезюме: Язык, как средство решения философских проблем для разъяснения известного, приобретает в философской системе получает фундаментальную роль: рассмотреть и уточнить то, что не понятно; то, что не познаваемо непосредсвенно, что не может быть определено, лишь арофатик. Христианская философия не представляет вещи такими, как они есть, а такими , как они должны быть или будут в будущем. Перспектива эсхатологии определила постепенное обогащение языка догматической
фактуры появлением некоторых терминов, приемленых лишь в не условного хронологического контекста. Язык Пароусии, язык
Апокалипсиса предназначен новому сообществу, в котором граница между божественным и человеческим была упразднена. Христианская догматика требовала абсолютного стандарта, по которому некоторые концепции могут быть или не быть признами действительными.

Keywords: Orthodoxy, Spirituality, Byzantine Christianity, Religious Philosophy.

DIALECTICA NEGAŢIEI ÎN TEXTELE MARINEI ŢVETAEVA
Ecaterina Hlihor

Rezumat: Specifică povestirilor autobiografice ale Marinei Ţvetaeva e tema dedublării, văzută ca o condiţie a artei, a creaţiei. În Puşkin al meu şi Puşkin şi Pugaciov, portretul scriitoarei, în spiritul lui A. Rimbaud, este „un altul", numit în text, simplu, direct, „dracul" („чёрт") sau dogul cenuşiu, reminiscenţă probabil din Faustul goethean. Duh al ispitirii, al cunoaşterii, dogul e umbra nedespărţită a Musiei (diminutiv de la Marina), o fetiţă de patru ani, pe care o conduce în „camera interzisă" - odaia misterioasă a Valeriei, sora mai mare. Odată intrată aici, Musia va înţelege, citind pe ascuns Evgheni Oneghin, Rusalka, Ţiganii, legătura ei specială, „rudenia" cu Puşkin.

ДИАЛЕКТИКА ОТРИЦАНИЯ В ТЕКСТАХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОИ
ЕКАТЕРИНА ХЛИХОР

Pезюме:
Тема раздвоения как условие искусства и итворчества была присуще автобиографическим повествованиям Марины Цветаевой. В книгах Мой Пушкин и и, Пушкин и Пугачев образ писательницы, в духе А. Римбауд, совсем другой, названный в тексте просто и прямо- „черт" или „серая собака", очевидно, как смутное воспоминание гетевского Фауста. Дух искушения, познавания, -собака- неразлучная тень Муси (уменьшительное от Марины), четырехлетней девочки, которую ведут в „запрещенную комнату"- таинственную комнату Валерии старшой сестры. Войдя однажды туда Муся поймет (читая украткой, „Евгения Онегина", „Русалку", поэму „Цыгане"), свою особенную связь, родство с Пушкиным.

Keywords: Marina Tsvetaeva, Pushkin, Pugachev, Doppelganger.

Perioadă din viaţa poetului A.S.Puşkin. Exilul la Chişinău
Natalia VÎLCOVAN

Rezumat: La data de 21 septembrie 1820, Puşkin, căzut în dizgraţie, a ajuns la Chişinău, unde a stat în exil aproape trei ani. Avea să trăiască într-un ţinut unde în secolul I d.Hr., era creştinismului, a păşit apostolul Andrei şi unde, mai presus de orice, au fost preţuite libertatea şi demnitatea. Se presupune că la Iaşi a fost botezat de către nepotul Domnitorului Constantin Brîncoveanu. Ţarul l-a exilat pe poet într-un ţinut de provincie al Imperului său, însă Puşkin s-a trezit în cercul de revoluţionari, devenind un luptător al acelei generaţii. A avut curajul să se revolte împotriva puterii despotice, începând lupta pentru libertatea poporului.

А.С.ПУШКИН , ПЕРИОД ЖИЗНИ ПОЭТА ВО ВРЕМЯ ССЫЛКИ НА ЮГ РОССИИ , В КИШИНЕВ
Наталия ВЫЛКОВАН

Pезюме: 6-ого мая 1820 года А.С.Пушкин выехал на юг России, в провинцию 21-ого сентября опальный поэт достиг Кишинева, где будет находится в ссылке почти три года. Предстояло ему жить в том краю, где в первом веке нашей эры, эры христианства, ступила нога Апостола Андрея; где превыше всего ценили свободу и достоинство; где, предположительно, может быть именно в Яссах, внукам князя Константина Брынковяну, был крещен негретенок по имени Ибрагим (Ганнибал), будущий прадед великого поэта А.Пушкина. В России, где он был на службе царя Петра - первого, он был крещен во второй раз.

Keywords: Pushkin, Chisinau, Libelous, Sedition, Czar Alexander I.

POSTFAŢĂ
Valentin STAN
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Валентин СТАН
 2010afterword.pdf

Medie (0 Voturi)